THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

THÔNG BÁO: kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT 2018
Ngày 04/5/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 24/TB-HĐNN về kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT 2018

 

 

 

Kết quả chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo số 24/TB-HĐNN