THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT
Ngày 12/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 12/TB-HĐNN về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018

 

 

 

Thời gian ôn thi: vào lúc 08h00 ngày 16/3/2019 (thứ bảy)

Ôn thi môn Kiến thức chung và môn Chuyên môn, nghiệp vụ

Địa điểm: hội trường B1, trường Chính trị tỉnh BRVT

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo 12/TB-HĐNN