THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Báo cáo kết quả góp ý Dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Ngày 07/3/2019, Sở Nội vụ ban hành Báo cáo số 57/BC-SNV báo cáo kết quả tổng hợp góp ý Dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo số 57/BC-SNV