THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
(Moha.gov.vn) Ngày 21/02, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số vụ, cục của các Bộ, ngành Trung ương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao ở nhiều nước trong khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội và phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".

Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, bao gồm: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

"Với sự cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

Bên cạnh đó, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua.

Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt rất vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế trong việc triển khai kế hoạch, hoạt động của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, các đại biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quán triệt của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt việc kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, của Bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh CCHC trong năm 2019 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".
 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng công nghệ thông tin và đã thu được kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể. Việc đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Ngoài ra, với quan điểm gắn kết CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua và nêu ra những định hướng, giải pháp trong thời gian tới.
 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác CCHC trong năm vừa qua đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, nhờ đó, tạo nhiều chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo hướng kiến tạo, phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương đối với kết quả CCHC đạt được trong năm 2018, đồng thời, biểu dương Bộ Nội vụ đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực về CCHC; biểu dương Bộ Y tế về cắt giảm điều kiện kinh doanh; Bộ Khoa học và Công nghệ về đổi mới sáng tạo; Bộ Tài chính về cải cách thuế, hải quan; Văn phòng Chính phủ trong tham mưu, đề xuất thúc đẩy cải cách TTHC, phát huy tốt vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ và một số Bộ, ngành, địa phương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Khánh Hoà...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một số tồn tại, như: việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, TTHC trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế.

Nhấn mạnh, năm 2019, phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", để phát huy vai trò và tầm quan trọng của CCHC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy và thể chế liên quan đến doanh nghiệp. Các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với các luật, pháp lệnh, không để phát sinh nợ đọng mới.

Sớm hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 để trình cấp có thẩm quyền thông qua. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành bộ tiêu chí để theo dõi, đánh giá mức độ, hiệu quả thực thi pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành; khẩn trương rà soát, công bố nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao. Đồng thời, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn rườm rà, phức tạp, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp ở địa phương; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, không làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định khi sử dụng dịch vụ này.

Thứ hai, đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sớm nghiên cứu sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động và hiệu quả của các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đang triển khai để có cơ sở sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các ngành, các cấp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Thứ ba, tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức: Tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. Sớm hoàn thiện các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 27/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo các danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công để thống nhất việc theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu về TTHC; tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của từng cơ quan đơn vị. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Thứ sáu, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn kết chặt chẽ giữa Bộ, ngành với các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ CCHC của từng ngành, lĩnh vực: Hoàn thành việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS). Sử dụng có hiệu quả các chỉ số này để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác CCHC.

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra năm 2019. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải sát sao đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ của Bộ, ngành mình, bảo đảm đạt hoặc vượt mức mục tiêu đề ra. Đổi mới công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng kiểm tra chuyên đề, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Để tạo đột phá mới về CCHC trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các khóa tiếp theo, với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Phát động thi phong trào thi đua về CCHC sâu rộng trên phạm vi cả nước, trong các cấp, các ngành, trọng tâm vào các vấn đề như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ...

Nguồn: Anh Cao - Moha.gov.vn