THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng theo Đề án năm 2019 của Sở Nội vụ
Ngày 15/02/2019, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNV về tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng theo Đề án năm 2019 của Sở Nội vụ.

 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, rà soát nhu cầu, lập danh sách CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng trên theo các Mẫu01, Mẫu 02 gửi về Sở Nội vụ và qua địa chỉ email: conglk0901@gmail.com trước ngày 15/03/2018.

Chi tiết xem tại file đính kèm: 

Kế hoạch 38/KH-SNV

Mẫu 01 - 02 kèm theo Kế hoạch 38/KH-SNV