THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 4911-CV/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Ngày 02/11/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số 4911-CV/TU triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các ấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban kiểm tra, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm liên quan theo Chỉ thị số 28/CT-TTg.

Hình ảnh đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại 01 lớp bồi dưỡng dành cho các lãnh đạo tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2019 về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và CBCCVC trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 30/01/2019./.

Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 4911-CV/TU của Tỉnh ủy BRVT

Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh BRVT

Lê Khắc Công - Sở Nội vụ