THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019
Sáng ngày 15/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ và đại diện công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội, trong đó tập trung vào công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Trong năm 2018, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó có nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, trong đó một mặt khó khăn, thiếu sót do sự chồng chéo của những văn bản quy định, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức của các cơ quan tham mưu giúp việc.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng. (2) Đi sâu phân tích, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn, nhất là những khó khăn tác động trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, từ đó giúp cho Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong năm tới đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp thực tiễn. (3) Đánh giá sâu hơn nữa kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, kể cả của Bộ Nội vụ, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (4) Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa báo cáo tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ, ngành Nội vụ.
Theo đó, năm 2018, Bộ, ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công tác thanh niên; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; cán bộ nữ …v.v.

Nhìn chung, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ tiếp tục được quan tâm thể hiện quyết tâm đổi mới và hành động theo phương châm của Chính phủ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu đã thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ở Trung ương, các Bộ, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cùng với đó, các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh;....) đã quyết liệt sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị cấu thành, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước; công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ được tăng cường.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ tiếp tục được Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Về cơ bản, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các dự án, đề án được bảo đảm tiến độ, chất lượng và được cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm đã góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Đã chủ động, tích cực tham mưu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; các cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, có bước đi, lộ trình cụ thể. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện nghiêm, theo đúng quy định.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. 

Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường; tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ hoạt động hiệu quả góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các bộ, ngành, địa phương...


Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định trên các lĩnh vực công tác trong ngành Nội vụ.  Trong công tác xây dựng thể chế vẫn còn việc tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn nhiệm vụ xin lùi hoặc đề nghị đưa ra ngoài trương trình công tác. Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân vào hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

Vẫn có một số địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức để bố trí cán bộ chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế không theo đúng trình tự quy định, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. 

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, phát triển", ngành Nội vụ xác định phương châm hành động của năm là "Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ" và đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2019, cùng với đó là 06 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức...


Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố các Quyết định khen thưởng

Cũng tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Nội vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2018.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như:

Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết số 101 của Chính phủ. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các linh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, tránh hình thức, khen thưởng không đúng người, đúng việc.

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách; chú trọng tính kịp thời trong việc nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ, sự hiện diện và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước nhiệm vụ to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian qua. Thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị Thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và ý kiến của các đại biểu để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu và trả lời bằng văn bản đầy đủ.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo đúng phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"./.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểuTheo Moha.gov.vn