THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

KẾ HOẠCH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH NHÂN VIÊN, CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN TỈNH BR-VT 2018
Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về tổ chức thi nâng ngạch Công chức từ ngạch Nhân viên, Cán sự lên ngạch Chuyên viên tỉnh BR-VT 2018

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Kế hoạch số 01/KH-UBND