THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM 2018
Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 13252/UBND-SNV về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018

 

 

Nội dung chi tiết xem tại File đính kèm

Công văn số 13252/UBND-SNV

Các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn 13252/UBND-SNV

Các Mẫu 1, 2, 3 theo Quy định 26

Các Mẫu 1, 2 theo Hướng dẫn 09

Các Mẫu 1, 2, 3 theo Nghị định 56