THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

DỰ THẢO KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA TỈNH BRVT
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Dự thảo Kế hoạch

Phụ lục Kế hoạch