THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH BR-VT NĂM 2018
Ngày 12/12/2018, Hội đồng thi nâng ngạch có Thông báo số 125/TB-HĐNN về kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh BRVT năm 2018

 

Nội dung Thông báo xem tại file đính kèm:

Thông báo số 125/TB-HĐNN

Thông tin về phúc khảo kết quả thi:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo trong vòng 15 ngày từ ngày ra Thông báo số 125/TB-HĐNN

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ tỉnh BRVT

Sở Nội vụ