THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 12607/UBND-VP về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

 

 

Thực hiện Văn bản số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Văn bản số 12607/UBND-VP

Văn bản số 5954/BNV-TCBC