THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện các giải pháp tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến năm 2020
Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, không thể thiếu và hết sức quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra của Chương trình tổng thể nhà cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước.

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai, thực hiện cải cách hành chính tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước; đồng thời tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của người dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Nội dung tuyên truyền cải cách hành chính đến 02 nhóm đối tượng: Nhóm 01 là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhóm 02 là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; các mô hình đang thực hiện, các điển hình tốt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tình hình và kết quả thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động động của cơ quan hành chính nhà nước; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và các quy trình, cách thức giải quyết thủ tục hành chính và kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính.

Việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phân định rõ trách nhiệm của từng Sở, ngành trong thực hiện các nội dung tuyên truyền và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức Hội đoàn thể phối hợp thực hiện. Theo Kế hoạch có 15 hình thức và biện pháp chính để triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính gồm:

1. Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ từng đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Rà soát, chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.

2. Tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh

3. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan với doanh nghiệp

4. Thực hiện các chuyên mục phát sóng định kỳ liên quan đến cải cách hành chính trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh như chương trình cải cách hành chính và cuộc sống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng bài viết về tình hình cải cách hành chính của tỉnh trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu định kỳ hàng tuần.

6. Xây dựng Mục tin cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

7. Tuyên truyền bằng pano, băng rôn, áp phích trên địa bàn tỉnh

8. Tuyên truyền bằng hình thức kịch ngắn, kịch vui, chập cải lương, kịch bản thông tin, tiểu phẩm, chương trình biểu diễn của các Đội Tuyên truyền lưu động

9. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố.

10. Đưa nội dung cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020 vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

11. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã hội thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong hội viên và nhân dân trên địa bàn.

12. Tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

13. Lồng ghép tuyên truyền tình hình thực hiện CCHC hàng năm trên địa bàn tỉnh bằng tờ rơi,…trong các cuộc điều tra khảo sát trên địa bàn tỉnh. 

14. Lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên các Phiếu biên nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp.

15. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính trên các Phiếu biên nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp, trên ứng dụng Zalo.

Trên cơ sở nội dung được giao, các Sở ngành lập kế hoạch thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng và lộ trình đặt ra, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm tới./.

Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ