THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Triền khai Quyết định số 854/QĐ-TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 20/9/2018, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1355/SNV-XDCQ về triền khai Quyết định số 854/QĐ-TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện theo quy định.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản số 1355/SNV-XDCQ 

Quyết định số 854/QĐ-TU