THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Sáng ngày 08/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định việc xác định  vị trí việc làm là công việc mới và khó, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta; quy định của pháp luật còn chưa rõ, chưa đầy đủ; kết quả xác định vị trí việc làm không lượng hóa được thời gian lao động cần thiết để hoàn thành từng công việc, đặc biệt là đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù (hành chính, khoa học và công nghệ...) hoặc đối với những công việc đòi hỏi có sự tham gia, phối hợp của nhiều người. Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai xây dựng Đề án và trình cấp có thẩm quyền.

Nhìn một cách tổng thể, đến nay, việc xác định vị trí việc làm đối với công chức, viên chức chưa đạt được những yêu cầu đã đặt ra. Tất cả nội dung quan trọng của vị trí việc làm như: mô tả công việc, xác định khung năng lực, đặc biệt các tiêu chí đánh giá mà trên cơ sở đó xác định số biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tốt.

Kết quả khảo sát cho thấy, việc xác định vị trí việc làm còn nhiều tồn tại hạn chế, trong đó có nhiều cách hiểu khác nhau về vị trí việc làm hay hiện tượng chia nhỏ vị trí việc làm và hợp thức số biên chế trên vị trí việc làm đó. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải đẩy mạnh xây dựng vị trí việc làm để chuẩn bị cho việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đây được coi là giải pháp căn bản bởi nếu không xây dựng được vị trí việc làm theo đúng yêu cầu đã đặt ra thì sẽ không tinh gọn được bộ máy, không tinh giản được biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, không thể cải cách tiền lương…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng và thí điểm thực hiện Đề án vị trí việc làm, nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng xuất hiện cách làm sáng tạo với nhiều nội dung có thể áp dụng trong thực tiễn như tại Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang… Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, thông qua kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị mình, tích cực trao đổi và học hỏi kinh nghiệm để từ đó tìm thấy tiếng nói chung, cách làm chung trong việc xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm; trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận tại Hội nghị, thông qua các tham luận, các đại biểu đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan, thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng đã có những chia sẻ từ cơ sở kinh nghiệm triển khai xác định vị trí việc làm tại đơn vị mình; qua đó, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều nội dung mang tính thực tiễn cao đã được truyền tải, báo cáo tại Hội nghị giúp các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc đẩy mạnh xác định vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

Trang tin Cải cách hành chính Bộ Nội vụ