THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

UBND tỉnh triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Ngày 6/7/2018, UBND tỉnh có công văn số 6499/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Công văn chi tiết số 6499