THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chỉ thị về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2018
Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2018.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh những năm qua luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, việc nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Vì vậy chất lượng cải cách hành chính trong những năm qua có nhiều cải thiện, thể hiện qua kết quả chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2017 xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, thành phố tăng 13 bậc so với năm 2016; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều nội dung tiêu chí được doanh nghiệp đánh giá cao; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công PAPI năm 2017 xếp hạng thứ 05/63 tỉnh, thành phố, tăng 21 bậc so với năm 2016.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phát huy kết quả đạt được năm 2017, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trên cơ sở Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn năm 2018 là năm thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Theo đó, các nội dung cần thiết phải triển khai thực hiện ngay trong năm 2018 là:

Đối với các Sở, ngành, địa phương:

Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật theo phương châm 4 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình". Thực hiện nghiêm cam kết về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 22-KH/TU của Tỉnh ủy. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách trong nội bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước với nhau để đảm bảo văn bản hành chính giải quyết nhanh gọn, thông suốt, hiệu quả. Đơn vị nào giải quyết chậm, cố tình kéo dài thời gian giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai Mô hình "3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình- Đúng Nội quy, Quy chế " tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hoá công sở, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân;  Thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, hướng dẫn tận tình, chính xác khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ của của người dân, doanh nghiệp. Giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trường hợp để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân thì sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định, những trường hợp thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị sẽ được khen thưởng kịp thời. Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ đưa vào tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC và bình xét thi đua cuối năm. Với sự quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh cũng như sự phối hợp của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, năm 2018 thực sự sẽ là dấu ấn của năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu./.

                                                Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ tỉnh BRVT