THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Nhu cầu tuyển dụng Viên chức nhà điều dưỡng người có công cách mạng các tỉnh Nam bộ năm 2018
Ngày 15/6/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 166/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng Viên chức nhà điều dưỡng người có công cách mạng các tỉnh Nam bộ năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Quyết định 166/QĐ-SNV