THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSUBND ngày 10/4/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4177/UBND-VP về Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSUBND ngày 10/4/2018

Triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSUBND ngày 10/4/2018 v/v thực hiện Chương trình phối hợp 06-CTr/BDVTU-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2018 "năm dân vận chính quyền"

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Công văn số 4177/UBND-VP

Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSUBND

Phòng Xây dựng chính quyền & công tác thanh niên - Sở Nội vụ