THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
Ngày 06/02/2018, Hội đồng Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh BR-Vt thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Liên hệ: Phòng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ địa phương - Cục Văn thư lưu trữ (02438. 327010) http://www.archives.gov.vn/

hoặc Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh BRVT (02543. 727 967 - số 03 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh BRVT) 

Nội dung chi tiết xem tại Văn bản đính kèm

Thông báo số 57/TB-SNV ngày 01/3/2018 của Sở Nội vụ