THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2018
Ngày 06/02/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV về tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm,

Kế hoạch số 42/KH-SNV