THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Ngày 29/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 130/SNV-CCVC về đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018

Nội dung xem tại file đính kèm

Văn bản số 130/SNV-CCVC

Mẫu danh sách đăng ký