THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

UBND tỉnh ban hành quy định nội dung Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh thay thế Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016
Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về ban hành Quy định nội dung thay thế Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh BRVT giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016

Nôi dung văn bản xem tại file đính kèm:

Quyết định số 140/QĐ-UBND