THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh BRVT năm 2018
Nội dung Dự thảo gồm: dự thảo Kế hoạch CCHC và Phụ lục Kế hoạch CCHC năm 2018 Chi tiết xem tại File đính kèm

 

 

Chi tiết góp ý vui lòng gửi Văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 08/12, và qua email:  caicachhanhchinhbrvt@gmail.com

Dự thảo Kế hoạch CCHC 2018

Dự thảo Phụ lục Kế hoạch CCHC 2018