THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.
Mục đích của việc thực hiện Đề án nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; thực hiện trọng tâm các chủ trương, chính sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân.

Thời gian thực hiện Đề án từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2020.

Theo Đề án, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai tử có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp huyện, UBND cấp xã ký Trích lục khai tử. Trường hợp gia đình của người được khai tử có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Trình tự thực hiện việc trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân theo các bước như sau:

-Sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân để người đi đăng ký khai tử chuẩn bị;

-Người đi đăng ký khai tử nhận Trích lục khai tử tại gia đình và ký vào Sổ đăng ký khai tử.

-Trường hợp người đi đăng ký khai tử từ chối việc trao Trích lục khai tử tại gia đình thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND nơi đăng ký khai tử theo quy định.

Được biết, trước đó tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Đề án "Thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020" và thực hiện thí điểm tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực đáng khích lệ, được nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình, ủng hộ.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT 
(nguồn: Quyết định 2664/QĐ-UBND)