THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2941/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Chương trình kiểm tra sát hạch thực hiện theo Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 25/01/2017:

- Nội dung Quy chế kiểm tra, sát hạch

- Đồng thời Hội đồng Kiểm tra sát hạch tỉnh cũng công bố Nội quy sát hạch