THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các TTHC: lĩnh vực y tế; đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký lập hộ kinh doanh năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ soạn thảo trình UBND tỉnh Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong năm 2017.

Nội dung khảo sát tập trung tại 4 lĩnh vực:

- Dịch vụ y tế công: tại Trung tâm Y tế, Bệnh viện trên địa bàn.

- Đăng ký lập hộ kinh doanh: tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn.

- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (3 trong 1): tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Chi tiết nội dung Điều tra xem tại Kế hoạch 104/KH-UBND