THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2925/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ chỉ số)

Bộ Chỉ số CCHC năm 2017 (theo Quyết định 2925/QĐ-UBND) ban hành thay thế cho Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh.

Nội dụng và các biểu mẫu áp dụng theo Quyết định 2925/QĐ-UBND tại file đính kèm:

Quyết định 2925/QĐ-UBND

Các mẫu Bảng Chỉ số áp dụng:

Bảng 1 - áp dụng cho cấp Sở

Bảng 2 - áp dụng cho Cơ quan Trung ương

Bảng 3 - áp dụng cho cấp Huyện

Bảng 4 - áp dụng cho cấp Xã