THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2017:

- Tham mưu UBDN tỉnh phê duyệt, ban hành Bộ chỉ số CCHC mới (Quyết định 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017);

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tự chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC;

- Tổ chức tự đánh giá và thẩm định điểm số CCHC; đồng thời triển khai Điều tra khảo sát xã hội học;

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả Chỉ số CCHC năm trình UBND tỉnh công bố.

Dự kiến Chỉ số CCHC tỉnh năm 2017 được công bố vào đầu năm 2018.