THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: sửa đổi Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Dự thảo về quy mô tổ dân cư và mức hoạt động phí hàng tháng của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
Ngày 13/10/2017, Sở Nội vụ đã dự thảo các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với 02 nội dung nêu trên và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để đóng góp ý kiến.

Nội dung Dự thảo và Tờ trình dự thảo tại file đính kèm:

Dự thảo Nghị quyết về Tổ dân cư

Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 34.2011