THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên, ngày 14/12/2016, UBND Bà Rịa - Vũng Tàu đã kịp thời ban hành văn bản số 11088/UBND-STP để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh rà soát, lập danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của cả 3 cấp, gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh, gửi về Sở Tư pháp để công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC,  ngày 23/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: 1.037 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 933 TTHC, cấp huyện 78 TTHC, cấp xã 26 TTHC.

Để triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng/Trang thông tin diện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơn vị; triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát, sắp xếp lại quy trình xử lý công việc phù hợp với yêu cầu thực hiện dịch vụ bưu chính; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức, công dân được lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả phù hợp đối với các thủ tục đã công bố; chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để kịp thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Về quy trình nhận hồ sơ, giao hồ sơ, xử lý hồ sơ và giải quyết TTHC tại cơ quan có thẩm quyền và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định cụ thể tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định. Khi hoàn thành giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân. Việc trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ như an toàn, chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, cùng với việc cải cách TTHC, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4, việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp cho tổ chức và công dân tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong thực hiện TTHC.

Sở Nội vụ BRVT