THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Báo cáo tổng hợp kết quả Chỉ số PAR INDEX 2016 của tỉnh BR-VT
Ngày 06/7/2017, Sở Nội vụ có báo cáo số 293/BC-SNV về tổng hợp kết quả chỉ số Cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX) năm 2016

Báo cáo 293/BC-SNV