THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016
Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR INDEX năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ công bố, chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xếp hạng thứ 29/63 tỉnh, tăng 06 bậc so với năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại Hội nghị

Kết quả Chỉ số Par Index năm 2016 trên cho thấy sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực cố gắng chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Các nội dung CCHC của tỉnh đã được cải thiện rõ rệt.

Theo kết quả chỉ số Par Index năm 2016, có nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa so với quy định, được các Bộ ngành đánh giá cao, như việc tổ chức kiểm tra CCHC và xử lý các vấn đề qua kiểm tra; việc tuyên truyền CCHC; mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh; việc rà soát, đánh giá, công bố, cập nhật thủ tục hành chính; Việc xử lý kiến nghị của người dân về quy định hành chính; việc thực hiện phân cấp, cải cách tổ chức bộ máy; tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo công chức viên chức; tỷ lệ cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí; tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ số đơn vị hành chính cấp huyện có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đặc biệt Bộ Nội vụ đánh giá cao việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi để người dân không phải đi lại nhiều lần mà chỉ cần đến liên hệ một lần là giải quyết được TTHC khi cần thiết, giảm thiểu phiền hà, chi phí so với quy định.

 Ngoài ra, còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không được điểm, hoặc không được điểm tối đa, như: Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC năm; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật; Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, của tỉnh; thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, đơn vị sự nghiệp; mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế trong năm; tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã; tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện đã được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính; Mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; Xây dựng, triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;  Kết quả giải quyết TTHC.

Có thể thấy công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Công tác thể chế hoá để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương được thực hiện cơ bản kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất các các Sở, ngành, địa phương với sự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục tại nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập và đưa vào vận hành Đề án một cửa tập trung cấp tỉnh và hoạt động cơ bản ổn định, tạo môi trường làm việc thân thiện, mang lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền cơ sở của tỉnh được kịp thời củng cố, sắp xếp kiện toàn để đi vào hoạt động. Chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh các năm qua đã có bước chuyển biến đáng kể, việc tuyển dụng công chức, viên chức được đổi mới và cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế. Việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch CCHC của tỉnh có lúc chưa kịp thời. Việc rà soát, hệ thống hóa và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị, địa phương còn chậm. Tại một số đơn vị việc công bố, niêm yết công khai TTHC chưa kịp thời và chưa thực hiện triệt để TTHC tại Bộ phận một cửa. Thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm. Năng lực đội ngũ CBCCVC một số nơi còn hạn chế, tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu vẫn còn xảy ra. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành chưa hiệu quả dẫn đến chất lượng công tác CCHC chưa cao. Người dân chưa thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Để phân tích, đánh giá những kết quả đã được của năm 2016, những hạn chế, nguyên nhân và bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian tới, ngày 05/7/2017 UBND tỉnh có văn bản số 6158/UBND-SNV đồng ý tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số công nghệ thông của tỉnh, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2017. 

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ BRVT