THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Những câu chuyện về cải cách HC Những câu chuyện về cải cách HC

Cơ quan hành chính nhà nước vẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008
Đó là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1366/BKHCN-TĐC Ngày 03/5/2017 trả lời đề xuất, kiến nghị về cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương về cải cách hành chính, trong đó có kiến nghị của Bộ Nội vụ liên quan đến việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại khoản 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg quy định "Trường hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ".

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhưng tiết kiệm và tránh lãng phí, áp dụng theo phong trào.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước vẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Theo http://caicachhanhchinh.gov.vn