THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 30/6/2017, Sở Nội vụ có Văn bản số 827/SNV-XDCQ thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5261/UBND-VP ngày 12/6/2017 về triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết Văn bản xem tại đây