THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 của Sở Nội vụ
Ngày 29/6/2017, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 280/KH-SNV về việc Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 của Sở Nội vụ. Chi tiết ở file đính kèm

Kế hoạch số 280/KH-SNV về việc Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 của Sở Nội vụ