THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh tháng 6-7 năm 2017
Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tháng 6, 7 năm 2017

Thông báo 236/TB-SNV ngày 01/6/2017