THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước.
Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2985/UBND-VP về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây (Kèm them Báo cáo số 124-BC/TU)

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước.