THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai sử dụng phần ,mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: "Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xa ô tô"
Ngày 5/7/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 705/TB-SGTVT về việc Triển khai sử dụng phần ,mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: "Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xa ô tô". Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Triển khai sử dụng phần ,mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: "Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xa ô tô"