THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

CHẤM ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
Ngày 28/3/2017, Tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính do ông Sầm Văn Mão, phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã hoàn thành công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/3/2017, Tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính do ông Sầm Văn Mão, phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã hoàn thành công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác của kết quả chấm điểm, Tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh gồm đại diện các cơ quan, ban ngành tham mưu các lĩnh vực cải cách hành chính, bao gồm Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa – Thể thao và đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ đánh giá, chấm điểm đang tiến hành chấm điểm chỉ số CCHC các đơn vị

Kết quả chỉ số cải cách hành chính bao gồm điểm thẩm định do Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh thực hiện và kết quả điều tra xã hội học do Cục Thống kê thực hiện. Khi tiến hành thẩm định, Tổ đánh giá chấm điểm thẩm định dựa trên báo cáo của đơn vị kèm theo những tài liệu kiểm chứng, căn cứ kết quả kiểm tra cải cách hành chính, kết quả theo dõi hoạt động từng lĩnh vực trong năm, kết quả giải quyết kiến nghị qua kênh thông tin đường dây nóng... Sau đó, Tổ đánh giá sắp xếp chấm điểm với từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình chấm điểm.

Sau khi hoàn tất quá trình chấm điểm, kết hợp với kết quả điều tra xã hội học do Cục Thống kê cung cấp, Tổ đánh giá chấm điểm Cải cách Hành tỉnh sẽ tổng hợp chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị để thống nhất trong Tổ trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Qua tổng hợp sơ bộ, điểm thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan đơn vị tăng so với năm 2015, thể hiện ở đều các lĩnh vực. Điều này cho thấy các cơ quan, đơn vị có quan tâm đến việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ được công bố tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2017./.

HUỲNH VŨ BẢO

Phòng CCHC - Sở Nội vụ