THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC THÁNG 4,5 NĂM 2017
Ngày 30/3/2017, sở Nội vụ ban hành Thông báo số 96/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC trong tháng 4,5 năm 2017. Nội dung cụ thể được đính kèm file bên dưới

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC THÁNG 4,5 NĂM 2017