THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích (Sở Khoa học Công nghệ)
Ngày 01/3/2017, Sở Khoa học Công nghệ ban hành văn bản số 51/SKHCN-TTr về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích (Sở Khoa học Công nghệ)