THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 9/12/2016, UBND tỉnh có báo cáo số 224A/BC-UBND về hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo số 224A/BC-UBND về hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu