THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Sáng kiến cải cách HC Sáng kiến cải cách HC

“Sẵn sàng với tương lai” – bài học kinh nghiệm từ nền quản trị công Singapore
Đã có nhiều bài viết nghiên cứu về hệ thống chính trị, nền hành chính, cải cách khu vực công, phòng chống tham nhũng, tái thiết và phát triển đất nước của Singapore. Bài viết này giới thiệu những bài học kinh nghiệm quản trị công; trong đó, đi sâu phân tích các giá trị giúp Singapore có hệ thống công vụ “sẵn sàng với tương lai”. Đây là những nội dung có thể chọn lọc áp dụng vào quá trình cải cách hành chính của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

1. Khái quát giá trị công vụ của Singapore gắn với các nguyên tắc quản trị và hành chính công

Singapore tách ra từ Malaysia, trở thành quốc gia độc lập từ ngày 9/8/1965. Singapore là một quốc đảo có diện tích 719 km2, dân số 5.535.000 người với 3.375.000 công dân. Hệ thống công vụ bao gồm Công vụ dân sự; Công vụ pháp lý; Lực lượng cảnh sát; và các Lực lượng vũ trang. Singapore có 16 Bộ, 65 Ban Tác nghiệp, quy định theo Luật và 10 Cơ quan nhà nước, với tổng số 144,000 công chức và viên chức. Công chức, làm việc trong các Bộ, thuộc thẩm quyền tuyển dụng, quản lý của Ban Công vụ. Viên chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, tuyển dụng tự chủ của các Ban Tác nghiệp.

Về cách tiếp cận với quản trị công, Singapore áp dụng cách thức mở và tham vấn trong xây dựng chính sách công nhằm đáp ứng trúng nhu cầu người dân, luôn hình dung trước những vấn đề cần xử lý để có hành động sớm. Singapore chú trọng xây dựng xã hội cởi mở và công bằng, tạo dựng lòng tin của công chúng đối với uy tín đạo đức và năng lực của cơ quan công quyền. Họ khuyến khích sự tự đổi mới, tạo điều kiện cho công chức trẻ, có tài năng học tập, rèn luyện qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác để phấn đấu vươn lên đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn. Đối với các vấn đề phức hợp mà một cơ quan, một lĩnh vực đơn lẻ không thể giải quyết, họ áp dụng cách thức tổ chức phối hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng thể của toàn tổ chức, của cả hệ thống công vụ, chính phủ và quốc gia – được gọi là cách tiếp cận toàn chính phủ (WOG). Đồng thời, Chính phủ Singapore đã đưa kịch bản quốc gia (National Scenarios) vào quá trình lập kế hoạch chiến lược trong suốt hai thập kỷ qua để nghiên cứu, lường trước và chuẩn bị ứng phó với những vấn đề tương lai.

Nền quản trị và hành chính Singapore chuyển đổi theo định hướng thị trường cùng trào lưu của Quản lí Công Mới (NPM) trên thế giới. Từ những năm 1990, Singapore tiến hành nhiều cuộc cải cách đồng bộ, tập trung xây dựng các thể chế phục vụ nền quản trị chuyên nghiệp, trong sạch, hiệu quả, vận dụng các thực tiễn tốt từ quản trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa khi đó, Singapore là một trong những nước đầu tiên thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài để phát triển kinh tế; chuyển đổi nền kinh tế tri thức, đặt trọng tâm vào các dịch vụ. Khu vực công đã chuyển từ vai trò điều tiết và cung ứng dịch vụ sang trợ giúp, tạo điều kiện và thống nhất các hoạt động kinh doanh, đảm bảo môi trường thuận lợi (về cơ sở hạ tầng, nền tảng thượng tôn pháp luật, chế độ thuế, cấp phép…). Singapore ủy quyền cho các cơ quan tác nghiệp trực tiếp thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ, cấp Bộ chỉ giữ lại trách nhiệm hoạch định chính sách và xây dựng những văn bản pháp quy chính yếu. Việc quản lý tài chính truyền thống theo dòng ngân sách đã được thay bằng giao ngân sách theo kế hoạch trọn gói, với trần ngân sách, đảm bảo trách nhiệm giải trình giữa phân bổ ngân sách và kết quả thực thi công tác. Hầu hết doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên cơ sở lợi nhuận, chịu sự điều chỉnh của pháp luật giống như doanh nghiệp tư, và không còn công chức quản lí doanh nghiệp. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ, với cơ chế "một cửa, không nhầm cửa" giúp liên thông, khắc phục tối đa hạn chế về ranh giới giữa các cơ quan với nhau, với đối tác và công chúng.

Với các cuộc cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp ủy quyền về công tác nhân sự, tài chính trên diện rộng trong hơn hai thập niên qua, hệ thống công vụ được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và phù hợp hơn theo định hướng phục vụ. Tuy nhiên, trong khi nhiều nước vận dụng nguyên tắc thị trường trong các cuộc cải cách khu vực công vì quản lý hành chính công của họ kém hiệu suất thì Singapore đã có khu vực công được quản lý tương đối hiệu quả. Trong khi nhiều nước đang phát triển chấp nhận tư nhân hóa, phi qui chế hóa và tái cơ cấu khu vực công do tình trạng nợ công hay vay nước ngoài lớn thì Singapore không chịu áp lực trong việc tiến hành cải cách theo hướng thị trường. Do vậy, tư nhân hóa không phải là ưu tiên duy nhất trong cải cách khu vực công. Trên thực tế, Singapore áp dụng mô hình doanh nghiệp đối với một số đơn vị dịch vụ công bằng cách vận dụng thực tiễn quản lý doanh nghiệp trong khi vẫn duy trì sở hữu công. Việc hoạch định chính sách tiếp cận theo hướng khách quan, phát triển bền vững thông qua phát triển năng lực khu vực công dựa trên sự chuyển đổi từ tư duy về "thực hiện theo nhiệm vụ được giao" sang "hợp tác", từ "việc của tôi, trách nhiệm của tôi" sang "hãy làm việc cùng nhau", và từ "cung ứng dịch vụ" sang "kiến tạo giá trị".

Singapore quan tâm nghiên cứu những nội dung phù hợp của khái niệm/lý thuyết về Quản trị (Governance) và Hành chính công (Public Administration) phương Tây để vận dụng phù hợp với văn hóa châu Á và điều kiện của các nước đang phát triển trong bối cảnh phát triển của thế kỷ XXI để xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững. Ở Singapore, quản trị và hành chính công là việc thiết kế, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung ứng dịch vụ công; trong đó, nhấn mạnh 4 nguyên tắc sau:

(1) Chú trọng công tác lãnh đạo. Người lãnh đạo phải đưa ra định hướng và tầm nhìn dài hạn; lựa chọn đúng việc, chứ không làm những gì chỉ vì việc đó phổ biến hay phù hợp với đường lối chính trị; chấp thuận cách tiếp cận mới và khác; duy trì nguyên tắc pháp quyền và các chuẩn mực đạo đức cao. Chính phủ có cách thức phân phối công bằng nhân tài quốc gia; quản lý, phát triển tài năng trong nền công vụ; công chức lãnh đạo phải đi đầu về phẩm chất liêm chính, không tham nhũng và làm việc hiệu quả, hiệu suất cao.

(2) Tạo động lực làm việc; Đãi ngộ, khen thưởng theo kết quả. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân sáng tạo ra của cải vật chất, khuyến khích tinh thần làm việc và ý thức tự lực, không trông chờ vào phúc lợi; Phân bổ các nguồn lực để cạnh tranh dài hạn, cùng với việc duy trì mức thực lĩnh cơ bản, đảm bảo tốt cuộc sống; thực hiện chế độ thực tài để sử dụng tối đa khả năng của những người tài năng nhất, không phân biệt người đó là ai, đến từ đâu mà thực hiện công việc đó tốt như thế nào.

(3) Quyền lợi chung; Cơ hội cho tất cả. Singapore là thành phố toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút các nhà đầu tư và người có tài năng; thúc đẩy trách nhiệm tập thể; giữ gìn bản sắc và giá trị cốt lõi: quốc gia đặt trên cộng đồng, xã hội trước cá nhân; gia đình là tế bào, là nền tảng là tương lai của xã hội; tôn trọng cá nhân, phát huy vai trò trợ giúp của cộng đồng; hài hòa sắc tộc và tôn giáo; đề cao những công dân tích cực, tạo nên những sự khác biệt cho xã hội.

(4) Lường trước sự thay đổi, thích ứng với môi trường. Khuyến khích tư duy hướng tới tương lai, tư duy liên ngành và tư duy phản biện, xem xét lại hệ thống, cách làm việc để có cách thức ứng phó linh hoạt, phù hợp; tận dụng mọi cơ hội kể cả trong nghịch cảnh; liên tục đổi mới và tổ chức tốt công việc; hợp tác, gắn bó với đồng nghiệp, đối tác, ai cũng được gắn kết, tham gia.

2. Quá trình hiện thực hóa giá trị công vụ "sẵn sàng với tương lai"

Việc sáng lập Đơn vị Cải tiến Dịch vụ vào năm 1991 và triển khai Chương trình Công vụ Thế kỉ XXI (PS 21) vào năm 1995 là nhằm phát huy tinh thần đổi mới và sẵn sàng với thay đổi trong khu vực công, xây dựng một hệ thống công vụ "sẵn sàng với tương lai". Chương trình này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuyển đổi tư duy và sáng tạo ra các chuẩn mực văn hóa tổ chức mới như: liên tục cải tiến, đặt những người có phẩm chất, năng lực cao vào trung tâm, đề cao lòng tự hào nghề nghiệp và cam kết của nhân viên, tạo dựng mạng lưới quan hệ không chính thức giữa các đồng nghiệp và với các đối tác. Mỗi công chức là một tác nhân thay đổi, cởi mở với thay đổi, tìm ra cách thức, ý tưởng, khả năng cải tiến và đổi mới công tác của mình. Ban Công vụ có vai trò theo dõi, điều phối các hoạt động của Chương trình.

Tiếp đó, năm 2012, Singapore triển khai Chương trình Chuyển đổi khu vực công (PST), theo hướng xây dựng một nền công vụ được tin tưởng, đặt công dân ở trung tâm, tập trung chức năng định hướng, hoạch định chính sách ở cấp trung ương và tự chủ ở các cơ quan tác nghiệp. Họ quan niệm, có nhiều cơ quan nhưng chỉ có một hệ thống công vụ Singapore để xây dựng chính sách, đề ra giải pháp tốt nhất cho quốc gia và người dân. Từ đó, tiến hành một loạt nỗ lực tăng cường năng lực thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ, đề cao các giá trị như liêm chính, phục vụ, chất lượng cao, yêu cầu công tác lãnh đạo mạnh mẽ, nêu gương trong phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, công chức được đào tạo để thực hiện nghiêm Bộ quy tắc ứng xử, các cơ quan phải đặt mình vào vị trí người dân trong xem xét giải quyết các vấn đề, … Trong các nỗ lực đó, Trường Công vụ (CSC) thuộc Ban Công vụ có vai trò trung tâm trong việc xây dựng những năng lực cốt lõi, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực chuyên môn nghề nghiệp, và là nơi chia sẻ, trao đổi các chân giá trị trong nền công vụ. Gần đây nhà trường quan tâm đào tạo, phát triển các năng lực mới như tư duy về tương lai, tư duy thiết kế (đáp ứng yêu cầu từng trường hợp cụ thể), năng lực hội nhập…

Trong quản lý nguồn nhân lực, ở cấp độ cá nhân công chức, Singapore triệt để áp dụng các nguyên tắc: Liêm chính (phòng chống tham nhũng), Thực tài (lựa chọn và tuyển dụng những người có tài năng, không chịu ảnh hưởng từ thành kiến, quan hệ cá nhân…), Định hướng kết quả (Đãi ngộ và thăng tiến của công chức gắn chặt với kết quả thực thi và đóng góp của họ vào thành quả chung), đãi ngộ công bằng đối với đóng góp của người có tài năng trong nền công vụ (thực hiện chế độ tiền lương cạnh tranh và các biện pháp khác để giữ chân những người có phẩm chất, năng lực trong nền công vụ); Ở cấp độ tổ chức, thực hiện phân cấp, phân quyền cho các đơn vị tự chủ, giữ quyền định hướng chính sách và kiểm tra giám sát cho các cơ quan trung ương; xây dựng văn hóa làm chủ, lòng tự hào nghề nghiệp và không ngừng cải tiến công tác thông qua đào tạo bồi dưỡng và các chương trình cải cách như PS21; đo lường và khen thưởng đối với kết quả thực thi của tổ chức, đặc biệt là những sáng kiến đổi mới được áp dụng trên thực tế; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất, thỏa mãn khách hàng, truyền đạt thông tin kịp thời và đảm bảo minh bạch; đề cao văn hóa lãnh đạo thông qua nêu gương, qua đó thể hiện mạnh mẽ các giá trị và nguyên tắc quản trị tốt trong xã hội.

Văn hóa công vụ Singapore đã được các thế hệ lãnh đạo quốc gia như Lý Quang Diệu sáng tạo dựa trên tính liêm chính, thực tài và lấy kết quả làm trọng tâm, đã góp phần xây dựng một nền công vụ trong sạch, hiệu quả, tạo thuận lợi tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Qua thời gian, các giá trị nền tảng này đã thấm nhuần trong nền công vụ và trở thành các nguyên tắc định hướng trong các chương trình, chính sách. Các giá trị, thái độ, hành vi công vụ đúng đắn không thể giảng dạy trên giảng đường, mà thông qua công tác và sự nêu gương từ cấp trên, từ các thế hệ lãnh đạo, quản lý. Lòng tin của người dân vào nền công vụ được bồi đắp, gìn giữ và tiến triển trong hơn 50 năm phát triển đất nước, do vậy, họ luôn có ý thức giáo dục truyền thống, trân trọng các giá trị như tính liêm chính, giữ gìn uy tín của cơ quan nhà nước, phát huy lòng tự hào nghề nghiệp và sự nghiệp phục vụ công của đội ngũ công chức.

Tuy đã đạt những thành tựu lớn, môi trường hoạt động ngày càng phức hợp, khó lường hiện nay đang đặt ra yêu cầu điều phối và hợp lực của cả hệ thống chính phủ. Singapore đang tập trung vào các nỗ lực cải cách sau:  Thứ nhất, tuyển dụng, đào tạo và giữ chân các nhà lãnh đạo và công chức có thái độ, năng lực và kỹ năng phù hợp; Thứ hai,tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu thay đổi và nguyện vọng ngày càng cao của người dân, từ đó, tiếp cận quản trị theo cách tổng thể, đồng bộ hơn; Thứ ba, tiếp tục nâng cao vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chế độ thực tài, thu hẹp tình trạng thiếu công bằng trong thu nhập; Thứ tư, xây dựng các chính sách xử lý những vấn đề liên ngành, phức hợp, khó đoán định.

Về năng lực, có khung năng lực chung cho lực lượng lao động, khung năng lực chiến lược, khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ và khung năng lực cho từng ngành, lĩnh vực, được sử dụng trong các chương trình đào tạo, phát triển lãnh đạo. Xác định rõ lộ trình phát triển tài năng từ bước 1 khi gia nhập công vụ đến khi được bổ nhiệm vào cấp lãnh đạo cao nhất trong nền công vụ cho những người vừa tốt nghiệp đại học, những học giả trẻ, những ứng viên từ thị trường tự do; đồng thời, có con đường cho các công chức đương nhiệm chuyển vào một bước cụ thể trong quy hoạch đó.

Về thu hút tài năng lãnh đạo, có nhiều nguồn đa dạng, định rõ con đường chức nghiệp, nhiều thách thức nhưng có nhiều cơ hội phát triển, theo cả hướng lãnh đạo quản lý cũng như hướng lãnh đạo chuyên môn.

Về nội dung, phương thức đào tạo, phát triển, Singapore bố trí 70% nội dung là rèn luyện qua công việc được giao (luân chuyển qua các lĩnh vực chuyên môn, bộ phận tác nghiệp, biệt phái sang khu vực tư, tham gia các dự án liên bộ, các chương trình trao đổi chuyên gia, các chương trình làm việc, thực tập tại cộng đồng), 20% qua huấn luyện, kèm cặp, tư vấn; và 10% qua các chương trình đào tạo theo mốc tiến độ, đào tạo sau đại học.

Về giữ chân tài năng, họ có những giá trị nghề nghiệp vững chãi, tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp có ý nghĩa như các chương trình đổi mới công tác lãnh đạo, hoạt động gắn kết nhân viên; có chế độ đãi ngộ cạnh tranh và công bằng; có tiêu chí chặt chẽ, ai không đáp ứng được sẽ phải đưa ra ngoài quy hoạch. Ai trong quy hoạch, đều có định hướng, lộ trình bồi dưỡng, phát triển rõ ràng.

Singapore cũng có hệ thống kiểm soát chặt chẽ và có các phương tiện hiệu quả để quản lý việc thực thi; qua đó, phòng ngừa hữu hiệu các mầm mống tham nhũng, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong thi hành thẩm quyền được giao và sử dụng tài sản, tài chính công, giúp thay đổi ý‎ thức thái độ, cải tiến quy trình để đạt kết quả tốt hơn.  Singapore đã thực hiện cách tiếp cận toàn diện đối với phát triển trong suốt một giai đoạn dài để xây dựng nền công vụ có năng lực bền vững. Qua hơn ba thập kỷ, họ đã loại bỏ ba trở ngại lớn nhất đối với việc cung ứng dịch vụ chất lượng, đó là: Tham nhũng (thực hiện các biện pháp chống tham nhũng và chế độ tiền lương cạnh tranh); Năng lực yếu (tuyển chọn những người tài giỏi nhất và đãi ngộ tốt); và Hiệu suất thấp (cải cách thể chế, nâng cao năng suất hoạt động). Bài học kinh nghiệm cải cách và thành quả đổi mới tư duy luôn được kế thừa, xác định ưu tiên, lựa chọn để thực hiện trong các cuộc cải cách tiếp nối.

3. Những bài học từ giá trị công vụ của nền quản trị và hành chính công Singapore

Việc kiên trì định hướng chính sách dựa trên nguyên tắc thị trường và cách tiếp cận của chủ nghĩa quản lý (kỹ trị) đối với quản trị và cung ứng dịch vụ công là kinh nghiệm thành công giúp nền kinh tế Singapore hội nhập với thế giới. Trong đó, công tác lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt giúp phát triển một hệ thống công vụ trong sạch, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai, với những thế hệ lãnh đạo nêu gương và đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực và nhiệt huyết đổi mới; phát triển một xã hội lành mạnh và văn hóa bài trừ tham nhũng; thực hiện cách tiếp cận đồng bộ cả hệ thống chính phủ và lập kế hoạch theo kịch bản để ứng phó với các tình huống phức hợp, khó đoán định trong tương lai. Các nội dung này có thể là những bài học quí giá cho các quốc gia đang trên con đường cải cách và tìm kiếm các chiến lược/giá trị riêng cho nền công vụ của quốc gia mình. Cụ thể:

Thứ nhất, bài học về thể chế và cơ chế ngăn ngừa tham nhũng. Bao gồm ba bước quan trọng để thực hiện: xây dựng nền tảng pháp lí để xác định tham nhũng như Luật Phòng ngừa tham nhũng, Bộ Qui tắc ứng xử của công chức, có tính tuân thủ cao, với hình phạt nghiêm đối với bất kỳ người vi phạm nào; thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng thuộc Văn phòng Thủ tướng, hoạt động độc lập, đủ nguồn lực, với nhiệm vụ và thẩm quyền rõ ràng, có quyền điều tra bất kỳ ai, ở cương vị nào; tăng lương thực chất, cải thiện điều kiện làm việc cho công chức, đảm bảo cạnh tranh với khu vực tư, đồng thời đặt ra yêu cầu đạt chuẩn cao nhất về tính liêm chính và kết quả thực thi . Thành công trong giảm thiểu tham nhũng của Singapore là nhờ sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo, phòng chống tham nhũng bắt đầu từ cấp cao, từ trên xuống, đi kèm với việc áp dụng các biện pháp đồng bộ, nghiêm khắc nhằm hạn chế cơ hội và động cơ tham nhũng.

Thứ hai, bài học về phát triển con người, lấy con người là trung tâm và động lực cho sự phát triển nền công vụ: Singapore đặc biệt quan tâm ghi nhận, khen thưởng và tạo động lực cho người có năng lực. Làm việc trong hệ thống công vụ là niềm tự hào và thanh danh của người Singapore. Công chức thường xuyên được giao những nhiệm vụ thách thức, tạo điều kiện cho họ bộc lộ năng lực qua kết quả công tác, từ đó những tài năng được phát hiện, bồi dưỡng để góp phần phát triển đất nước. Nhiều sáng kiến được áp dụng để xây dựng văn hóa về tính hiệu suất và phục vụ khách hàng trong các công chức ở bộ phận trực tiếp làm việc với người tiêu dùng dịch vụ như: sử dụng rộng rãi chuẩn dịch vụ, thành lập các nhóm cải tiến công tác, thiết lập hệ thống đo lường, khen thưởng các biện pháp đổi mới…

Thứ ba, bài học về phân quyền cho các tổ chức tự chủ. Đối với hầu hết các nước, sự cân bằng hợp lí giữa tập quyền và phân quyền là điều kiện căn bản để chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu suất. Đối với Singapore, họ thành lập các cơ quan tự chủ trong khu vực công, được trao hầu như tất cả thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt và chi tiêu. Họ được giao ngân sách theo gói và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh bài học của nhiều nước trong phân quyền gắn với thẩm quyền và trách nhiệm, tăng cường năng lực địa phương, có thể tham khảo kinh nghiệm của Singapore để nâng cao hiệu quả, trách nhiệm giải trình và tính đáp ứng của chính quyền địa phương như: Tạo cơ hội cho công dân bày tỏ ý kiến và nguyện vọng về dịch vụ địa phương; tạo điều kiện để công dân và thông tin đại chúng tiếp cận các cuộc họp, dữ liệu, thông tin công; thiết lập các qui trình thủ tục có sự tham gia của công dân vào các quyết định hay hoạt động quản lí, cung ứng dịch vụ (bố trí, lên kế hoạch phân bổ nguồn lực, cơ sở vật chất); tạo dựng lòng tin giữa công dân với công chức địa phương, trong đó cần tạo lập các kênh giao tiếp công dân – công chức giúp nâng cao chất lượng ra quyết định, giảm bớt nguy cơ tham nhũng và tạo sự đồng thuận trong những vấn đề lớn; thúc đẩy các mối quan hệ đối tác giữa công chức địa phương – các tổ chức xã hội, khu vực tư …

Thứ tư, bài học về cấp kinh phí dựa trên cơ sở kết quả. Ở nhiều nước, Báo cáo hoạt động của nhân viên chỉ bao gồm các hoạt động được thực hiện, chưa có đánh giá tác động hay chất lượng hoạt động. Ở Singapore, nội dung theo dõi, kiểm tra kết quả hoạt động đã được đưa vào trong các cuộc cải cách ngân sách, yêu cầu các nhà quản lí đầu tư vào việc hoàn thành kết quả trên thực tế trong các chương trình công, đi đôi với việc sử dụng nguồn lực hiệu suất hơn (kết quả được thể hiện trên tất cả các phương diện như số lượng, chất lượng và tác động xã hội).

Thứ năm, bài học về thiết lập các chuẩn dịch vụ. Khung thể chế để thiết lập và theo dõi kết quả thực thi trong cung ứng dịch vụ ở nhiều nước còn thiếu và yếu. Ở Singapore, tất cả các cơ quan có giao dịch, xử lí công việc với công chúng, phải thiết lập và công bố các chuẩn thực hiện dịch vụ (như những hiến chương dịch vụ).

Thứ sáu, bài học về nâng cao trách nhiệm giải trình về kết quả của hệ thống công vụ. Trách nhiệm giải trình là điều kiện tiên quyết để nâng cao kết quả thực hiện dịch vụ công, trong đó thông tin là chìa khóa của trách nhiệm giải trình. Bên cạnh thông tin từ Báo cáo kiểm toán bên trong, còn có Báo cáo kiểm toán bên ngoài, từ xã hội, từ các bên tham gia cung ứng, từ những người dự kiến hưởng dịch vụ, từ các cuộc khảo sát ý kiến của công chúng. Singapore đã quan tâm nâng cao hệ thống thông tin và trách nhiệm giải trình đối với kết quả; tổ chức tốt các hình thức kiểm toán, các cuộc gặp mặt trực tiếp với khách hàng và các nhóm sử dụng dịch vụ; phát hành những thông báo tóm tắt về ngân sách để công chúng dễ tiếp cận; xây dựng hệ thống đánh giá thực thi; rà soát và sử dụng kết quả Báo cáo hàng quý và năm; tổ chức diễn đàn với công chúng (như các cuộc gặp mặt ở tòa thị chính) để thu thập thông tin phản hồi về các vấn đề chính sách, lựa chọn áp dụng tri thức mới vào khu vực công.

Thứ bảy, bài học về chính phủ điện tử. Bất kỳ chiến lược nào về hiện đại hóa, cải cách khu vực công đều bao gồm các biện pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử. Ở Singapore, chính phủ điện tử giúp tăng năng suất hoạt động chung của chính phủ; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình công; đơn giản hóa và tăng tốc độ cung ứng của một diện rộng các dịch vụ công; nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tăng mức độ hài lòng của công dân; hỗ trợ truyền bá thông tin, giúp công dân và công chức cùng ra quyết định tốt hơn; giúp liên thông, thống nhất hoạt động các cơ quan. Tuy nhiên, thành công của Singapore không chỉ dừng ở khía cạnh ứng dụng công nghệ và thông tin, mà còn tạo sự thay đổi về cơ cấu, cách thức hoạt động của nền công vụ, lề lối làm việc của cơ quan hành chính và phong cách làm việc của công chức. Để làm được điều đó, Singapore đã thực hiện các Chương trình công nghệ thông tin cấp quốc gia trong suốt hơn 20 năm qua để tạo nền móng chuyển đổi nền công vụ, đồng thời với việc triển khai một khung khổ chính phủ điện tử đồng bộ, với các nội dung không chỉ về công nghệ mà còn các vấn đề quản lý, quy trình thủ tục, quản trị quốc gia, văn hóa xã hội, văn hóa công vụ.

Theo Phạm Đức Toàn – Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/109/0/5686/_San_sang_voi_tuong_lai_bai_hoc_kinh_nghiem_tu_nen_quan_tri_cong_Singapore