THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Sáng kiến cải cách HC Sáng kiến cải cách HC

Khánh Hòa: Liên thông hồ sơ điện tử giữa ngành thuế với ngành tài nguyên và môi trường - đột phá về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
Một trong 03 đề án trọng tâm về cải cách hành chính năm 2016 được đề ra trong Chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm của ngành thuế tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 là xây dựng quy trình một cửa liên thông cấp huyện đối với công tác luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính các khoản thu về đất.

Trên cơ sở cụ thể hóa và áp dụng thực hiện Thông tư liên tịch số 88/2016/TTlT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu đất đai, dữ liệu của ngành thuế, giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Cục Thuế đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 2677/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 về Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế (sau đây gọi tắt là Quy chế 2677).

Quy chế 2677 quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế trong việc luân chuyển hồ sơ địa chính điện tử thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo Luật Đất đai là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Về trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Nguyên tắc phối hợp của Quy chế 2677 được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp và những quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời dựa trên nguyên tắc sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử theo Luật giao dịch điện tử. Dữ liệu trao đổi thông tin gắn chữ ký số có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký của các bên trong quá trình thực hiện. Khi thay đổi chữ ký số hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản (trong trường hợp điều kiện kỹ thuật chưa cho phép áp dụng chữ ký số thì sử dụng file văn bản scan). Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu điện tử của ngành tài nguyên và môi trường và ngành thuế.

Về cách thức phối hợp, thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử gồm:  Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có gắn chữ ký số và tập tin dữ liệu điện tử kèm theo; Thông báo về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Danh sách người sử dụng và mẫu chữ ký số và địa chỉ hộp thư điện tử công vụ sẽ được các bên liên quan đăng ký, thông báo với nhau. Trường hợp do yếu tố kỹ thuật, yếu tố bất khả kháng, không thể trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính theo hình thức điện tử thì các cơ quan có thể trao đổi với nhau bằng hồ sơ giấy theo quy định hiện hành.

Về nội dung, Quy chế 2677 quy định việc phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp sau: (i) Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất; (ii) Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất khi được công nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất; (iii) Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (bổ sung) của người sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết; và (iv) Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất khi đăng ký biến động về đất đai và tài sản gắn liền với đất (thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác nếu có).

Về nội dung phối hợp và trình tự trao đổi thông tin cụ thể gồm 3 bước:

1. Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển thông tin địa chính điện tử:

Cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp hồ sơ của người sử dụng đất. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp thực hiện xác nhận và tiến hành nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu xác định nghĩa vụ tài chính trên phiếu chuyển thông tin điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính vào ứng dụng quản lý tại đơn vị. Sau đó ký số và truyền dữ liệu phiếu chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất bao gồm file các loại hồ sơ kèm theo. Công cụ truyền dữ liệu là hộp thư điện tử công vụ của cơ quan tài nguyên môi trường.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính:

- Cơ quan thuế nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính từ Cơ quan Tài nguyên môi trường truyền sang (bao gồm Phiếu chuyển thông tin điện tử, tập tin dữ liệu điện tử kèm theo) và kiểm tra thông tin trên Phiếu chuyển để xác định nghĩa vụ tài chính:

+ Trường hợp trên Phiếu chuyển đầy đủ thông tin hoặc đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính: Thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trường hợp trên Phiếu chuyển thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính: Cơ quan thuế đề nghị Cơ quan Tài nguyên môi trường  yêu cầu cung cấp, bổ sung đầy đủ thông tin làm căn cứ để tính đơn giá thuê đất, các khoản thu từ đất có liên quan. Các yêu cầu bổ sung, phản hồi đều thông qua văn bản điện tử, chữ ký số.

- Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đảm bảo thời hạn theo quy định hiện hành kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin xác định nghĩa vụ tài chính từ cơ quan tài nguyên môi trường và văn bản xác định của cơ quan tài chính về các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

- Cơ quan thuế phát hành Thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai và gửi  trực tiếp cho người sử dụng đất theo quy định sau: Trường hợp địa phương có Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện và có công chức Chi cục Thuế thường trực tại bộ phận một cửa cấp huyện thì Chi cục Thuế giao Thông báo cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa cấp huyện; Trường hợp địa phương chưa có Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện thì Chi cục Thuế giao Thông báo cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế; Đối với Văn phòng Cục Thuế quản lý thu đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, thuê đất giao nhận Thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Cục Thuế. Cơ quan tài nguyên môi trường, Bộ phận  một cửa cấp huyện khi tiếp nhận hồ sơ ghi thêm nội dung thời gian và địa điểm nhận thông báo nộp thuế trên phiếu hẹn.

- Sau khi thông báo đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính được ký duyệt, ký số trên dữ liệu thông báo, cơ quan thuế chuyển thông tin này sang cơ quan chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đưa thông tin đơn giá thuê đất vào hợp đồng thuê đất và theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Công cụ truyền dữ liệu là hộp thư điện tử công vụ của cơ quan thuế.

3. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính:

- Cơ quan thuế nhận dữ liệu chứng từ nộp tiền từ Kho bạc và trong vòng 2 ngày xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Lãnh đạo cơ quan thuế duyệt thông tin hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ký điện tử và truyền dữ liệu sang cơ quan tài nguyên môi trường. Trường hợp người sử dụng đất nộp bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước thì cơ quan thuế không phải xác nhận.

- Cơ quan tài nguyên môi trường nhận thông tin tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ cơ quan thuế, giấy nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Đối với việc xử lý các sai sót dữ liệu, các cơ quan thông báo phản hồi điện tử khi dữ liệu có sai sót về thông tin để kịp thời điều chỉnh. Trường hợp Phiếu chuyển thông tin do cơ quan tài nguyên môi trường chuyển sang bị sai sót dẫn đến thông báo đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính sai. Cơ quan tài nguyên môi trường điều chỉnh lại thông tin trên Phiếu chuyển và truyền lại sang cơ quan thuế chi tiết theo quy định nêu trên (các thông tin về Phiếu chuyển và thông báo trước đây phải được lưu lại để phục vụ công tác quản lý). Trường hợp việc xác định đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính và phát hành thông báo bị sai sót, cơ quan thuế phải xác định lại đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính, phát hành lại thông báo thuế và gửi lại cho cơ quan tài nguyên môi trường (các thông tin về thông báo thuế trước đây phải lưu trữ để phục vụ công tác quản lý).

4. Việc đối chiếu dữ liệu giữa hai cơ quan được thực hiện như sau:

- Trước ngày 05 hàng tháng, cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện tổng hợp dữ liệu hồ sơ hàng tháng (theo mẫu quy định) đã thực hiện truyền sang cơ quan thuế thông qua hình thức chuyển thông tin bằng dữ liệu số có chữ ký số và gửi sang cơ quan thuế.

- Trước ngày 10 hàng tháng, cơ quan thuế thực hiện tổng hợp tình hình Phiếu chuyển, hồ sơ, thông báo nghĩa vụ tài chính của tháng trước đối chiếu với số liệu do cơ quan tài nguyên môi trường gửi sang. Trường hợp sai lệch, hai cơ quan cùng rà soát để xác định nguyên nhân và điều chỉnh.

- Hàng năm, trước ngày 30/01 cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ của năm trước để đối chiếu và điều chỉnh trong trường hợp có sai sót.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan tài nguyên môi trường gồm các nội dung sau: (i) Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định hiện hành; (ii) Cập nhật đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển thông tin để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và truyền thông tin sang cơ quan thuế ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của người sử dụng đất; (iii) Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên Phiếu chuyển; (iv) Nhận dữ liệu thông báo đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế truyền sang thông qua hình thức chuyển thông tin bằng dữ liệu số hoặc file văn bản scan; Nhận thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; Lưu trữ thông báo thuế, thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính dưới hình thức điện tử để phục vụ cho công tác quản lý; và (v) Đối chiếu dữ liệu hàng tháng, năm với cơ quan thuế nhằm đảm bảo thông tin truyền đầy đủ, chính xác; Phối hợp với cơ quan thuế điều chỉnh thông tin khi có sai lệch.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan thuế gồm các nội dung sau: (i) Tiếp nhận dữ liệu số, dữ liệu điện tử có chữ ký số được gửi từ cơ quan tài nguyên môi trường; (ii) Thực hiện xử lý dữ liệu, xác định đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính trên cơ sở thông tin từ Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay sau khi nhận được đầy đủ dữ liệu từ cơ quan tài nguyên môi trường truyền sang; (iii) Phê duyệt thông báo đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính và truyền dữ liệu về thông báo nghĩa vụ tài chính có chữ ký số hoặc bản scan sang cơ quan tài nguyên môi trường; (iv) Phê duyệt thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ký điện tử và truyền dữ liệu sang cơ quan tài nguyên môi trường; và (v) Đối chiếu dữ liệu về số hồ sơ đã nhận, số hồ sơ trả lại, số hồ sơ đã xử lý theo đường điện tử với cơ quan tài nguyên môi trường; Phối hợp với cơ quan Tài nguyên môi trường điều chỉnh thông tin khi có sai lệch.

Trước đây, việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai được thực hiện theo Quy chế phối hợp liên ngành số 5315A /QCPH-STNMT-CT ngày 01/10/2015 giữa Cục Thuế với Sở Tài nguyên và môi trường. Với việc cơ quan thuế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế 2677  để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh đã bảo đảm hiệu lực pháp lý, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương, đặc biệt là tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Theo đồng chí Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, việc phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế 2677 của UBND tỉnh sẽ góp phần tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như số lần đến giao dịch tại các cơ quan Nhà nước liên quan. Hơn nữa, việc giải quyết, luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan liên quan trong Quy chế 2677 sẽ chủ yếu được thực hiện trên môi trường mạng thông qua việc tạo lập và luân chuyển hồ sơ điện tử gắn liền với chữ ký số của người có thẩm quyền, điều này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hóa quy trình phối hợp giải quyết, luân chuyển hồ sơ điện tử, đồng thời tạo cơ chế kiểm soát chặt chẽ cả về thời gian, kết quả giải quyết giữa các cơ quan liên quan. Ngoài ra, đối với từng cơ quan tham gia vào quy trình luân chuyển hồ sơ điện tử cũng sẽ giúp giảm thiểu các chi phí về thời gian, nguồn nhân lực, chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ ..., qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tại từng đơn vị./.

Nguyễn Văn Thắng
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

            Nguồn: Cải cách hành chính – tỉnh Khánh Hòa