THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Quyết định 3201/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh BRVT về thay đổi hình thức thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016
Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh BRVT ban hành Quyết định 3201/QĐ-UBND về thay đổi hình thức thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016

Quyết định 3201/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh BRVT