THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Quyết định 2955/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc lĩnh vực bồi thường nhà nước của cấp huyện
Quyết định 2955/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bõ TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định 2955/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh BRVT