THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh có báo cáo số 64/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo số 64