THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
Để đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày 17/12/2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014.

Theo đó, nội dung kiểm tra sẽ  tập trung vào các nội dung chính như việc công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại nền hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng lịch kiểm tra để thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch cụ thể như sau:

- Trong quý I/2014: Sở Công thương, UBND huyện Xuyên Mộc, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Xuyên Mộc, UBND các xã thuộc huyện Xuyên Mộc: Bình Châu, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp.

- Trong quý II/2014: Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu, UBND các phường thuộc thành phố Vũng Tàu: 3, 5 và Rạch Dừa.

- Trong quý III/2014: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, UBND thành phố Bà Rịa và các phường thuộc thành phố Bà Rịa: Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Nguyên.

- Trong quý IV/2014: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý phát triển côn đảo, Chi cục thuế huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa.

Ngoài ra, giao Sở Nội vụ căn cứ vào tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính tiến hành tái kiểm tra, kiểm tra bổ sung các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính trong năm 2014. Thông qua kết quả kiểm tra rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng thời Đoàn cũng có báo cáo kết quả kiểm tra cùng những kiến nghị liên quan tại cuộc họp giao ban định kỳ của UBND tỉnh.

Nội dung quyết định 2822/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Trần Thị Kim Linh – Chuyên viên phòng cải cách hành chính