THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 16-12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 với nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL để triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL của địa phương để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo các điều kiện cần thiết để UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt thẩm quyền được phân cấp.

2. Cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới được nhà nước ban hành; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trong đó tập trung một số lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, xuất khẩu, nhập khẩu, y tế, giáo dục, lao động; công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện; tăng cường sự giám sát đối với việc chấp hành của cơ quan nhà nước và của cán bộ công chức viên chức trong thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

            3. Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của Trung ương; tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để sắp xếp phù hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành để không còn chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; củng cố, kiện toàn tổ chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Sở, ngành, UBND các địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ công, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Triển khai thực hiện kịp thời quy định của pháp luật nhà nước về quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức; triển khai thực hiện có chất lượng việc xác định vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2014 và các Chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài được UBND tỉnh phê duyệt; chú trọng mở rộng diện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và gắn công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ công chức viên chức với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức.

5. Cải cách tài chính công: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; tại các tổ chức khoa học công nghệ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

6. Hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để thực hiện tốt: Trao đổi các văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua mạng thông tin điện tử; xử lý văn bản, chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống văn phòng điện tử eoffice; cung cấp thông tin thông qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và mức độ 3; tổ chức họp trực tuyến, ứng dụng chữ ký số; triển khai thực hiện có chất lượng hệ thống văn phòng điện tử eoffice, hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác chỉ đạo điều hành: Xây dựng Kế hoạch để triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức họp giao ban về công tác kiểm soát thủ tục hành chính với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Việc rà soát, công bố, thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế; tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ công chức viên chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cải cách hành chính; các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính; thành quả đạt được trong cải cách hành chính đến mọi người dân, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước bằng nhiều hình thức. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thích hợp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và sự nghiệp công của tỉnh để tiếp thu, khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; triển khai thực hiện tốt việc đánh giá về chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh làm căn cứ phân loại, bình xét thi đua khen thưởng và bố trí, sắp xếp cán bộ công chức viên chức; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Nội dung quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Trần Thị Kim Linh – Chuyên viên phòng Cải cách hành chính